Grażyna Krok-Mondrzejewska


Kancelaria mieści się na parterze w budynku przy ul. Konarskiego 32B (naprzeciwko sklepu MarMax, brama wjazdowa obok sklepu Seger) w Dębicy. W pobliżu dworzec PKP i PKS oraz Sąd Rejonowy w Dębicy.


Komornik przyjmuje interesantów osobiście we wtorki 11:00-15:00


Informacja telefoniczna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 do 15:00. tel. (14) 627 93 30, podając nr sprawy i PESEL


Komornik poucza, iż pisma wniesione za pośrednictwem poczty e-mail bez podpisu elektronicznego nie stanowią oficjalnej korespondencji. e-mail: debica.krok-mondrzejewska@komornik.pl

O kancelarii


Kancelaria zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.


Komornik posiada dostęp m.i do : ZUS, US, OGNIVO, CEPIK, BEL, CBDKW, Geoportal powiatu dębickiego

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik Dębica działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Wnioski można również składać poprzez platformę EPU (ID kancelarii: 3171).

Właściwość terytorialna

Właściwość miejscowa tut. komornika obejmuje obszar powiatu dębickiego


Miasta:

Dębica (39-200)
Pilzno (39-220)
Brzostek (39-230)

Gminy:

Dębica (39-200)
Pilzno (39-220)
Brzostek (39-230)
Czarna (39-215)
Jodłowa (39-225)
Żyraków (39-204)

Kancelaria obsługuje również wnioski składane w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w obrębie apelacji rzeszowskiej.


Obszar właściwości apelacji rzeszowskiej obejmuje granice województwa podkarpackiego i wlaściwości sądów:

Sądu Okręgowego w Krośnie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku
Sądu Okręgowego w Przemyślu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie
Sądu Okręgowego w Rzeszowie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Tarnobrzegu, Mielcu, Stalowej Woli, Kolbuszowej, Nisku

Polityka prywatności

Przetwarzanie przez komornika sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej zwaną: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez komornika sądowego zadań powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.) dalej zwaną uks oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1469,1495, 1649, 1655,1798, 1802, 1818,2070, 2089, 2128.z późn. zm.) dalej zwaną kpc.


Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania obejmują dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dotyczące składników ich majątku. Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań egzekucyjnych i nieegzekucyjnych na podstawie uks i kpc.


Dane przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2018 r w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2408).


Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych przez uks oraz kpc i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679.


Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.


Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.


Pełna klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

KontaktKancelaria Komornicza w Dębicy pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 (wtorek od 8:00-17:30).


Przyjęcia stron we wtorki w godzinach: 11:00 – 15:00.

ul. Konarskiego 32b, 39-200 Dębica

(14) 627-93-30
w sprawach pilnych 537 888 022

Rachunek bankowy

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 75 1600 1462 1808 4782 0000 0005

SWIFT: PPABPLPK


W tytule wpłaty należy podać imię,nazwisko/nazwę, sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP).

Wpłat można dokonać także w kasie kancelarii.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika